Vuokrariidat ovat ratkaistavissa

Vuokraustoimintaan liittyviä riitoja voidaan ehkäistä laatimalla vuokrasopimus huolella. Jos riita silti syntyy, asia kannattaa pyrkiä ratkaisemaan neuvotellen. Kun osapuolilla on tahtoa asian selvittämiseen, sovintoratkaisu yleensä löytyy.

Riita-asioihin erikoistuneen lakiasiantoimisto Aavia Oy:n toimitusjohtajan Jenni Tusan mukaan irtaimen omaisuuden, kulkuneuvojen sekä huoneistojen ja maan vuokraamiseen liittyvät riidat ovat varsin yleisiä.

Oikeusministeriön viimevuotisesta tilastojulkaisusta* selviää, että oikeudessa on ratkottu erityisesti maanvuokraan ja huonevuokraan liittyviä erimielisyyksiä. Irtaimen vuokraukseen liittyviä riitoja selvitetään harvemmin käräjillä. Irtaimeen omaisuuteen liittyvät vuokrariidat pystytään usein sopimaan oikeussalin ulkopuolella.

– Maanvuokraa ja huoneenvuokraa koskevissa riidoissa kyse on ollut useimmiten vuokrasopimusten purkamisista ja niihin liittyvissä korvauksissa sekä huoneenvuokrasaatavista, Tusa sanoo.

Hänen mukaansa moni vuokraustoimintaan liittyvä riitatilanne voitaisiin ennalta ehkäistä tekemällä vuokrasopimukset kirjallisesti. Sopimuksen ehdot tulisi muotoilla huolella, huomioiden kattavasti mahdolliset vuokrauksessa aiheutuvat ongelmatilanteet. Näin niiden ratkaiseminen on tarvittaessa helpompaa. Sanamuotojen selkeyden suhteen on syytä olla tarkkana, sillä epäselviä sopimusehtoja tulkitaan usein laatijansa vahingoksi.

Tee reklamaatio kirjallisesti

Jos vuokranantaja tai vuokralleottaja havaitsee vuokrasuhteen aikana ongelmia, asiasta tulee ilmoittaa viipymättä toiselle osapuolelle.

– Aina ensin tulee ottaa yhteyttä vastapuoleen ja antaa tälle mahdollisuus täyttää velvoitteensa. Ensimmäisenä kannattaa laatia huolellisesti kirjallinen reklamaatio, josta ilmenee reklamaation syy ja se, millaisia vaateita reklamaation tekijällä on vastapuolelle. Tällöin vastapuolen on helpompi perehtyä ongelmaan ja ryhtyä selvittämään asiaa.

Jos vuokralleottaja on kuluttaja, joka jättää vuokran maksamatta, asiasta tulee lähettää hänelle ensin maksumuistutus. Mikäli laskua ei edelleenkään makseta, laskun voi siirtää perintään. Yritysperinnässä ei ole vastaavaa muistutusvelvollisuutta, mutta laskusta on hyvä tällöinkin muistuttaa ennen asian siirtämistä perintään.

Pyri sopuratkaisuun

Tusan mielestä riitatapauksissa kannattaa ensisijaisesti pyrkiä saavuttamaan sovinto neuvotellen, sillä oikeudenkäynnit ovat hitaita ja kalliita. Jos riita syntyy kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välille, kuluttaja voi olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan ja pyytää sieltä apua riitatilanteen selvittämiseen. Kuluttajaviranomainen pyrkii ensin neuvottelemaan asiasta osapuolten välillä. Jos asia ei selviä, kuluttaja voi pyytää kuluttajariitalautakuntaa antamaan asiassa ratkaisunsa.

– Kuluttajariitalautakunta ei lähtökohtaisesti voi käsitellä kahden yksityishenkilön välisiä riitoja. Tästä poikkeuksena ovat kuitenkin huoneenvuokraa koskevat riidat, joissa kuluttajariitalautakunnan mukaan voi olla osapuolina myös kaksi yksityishenkilöä. Yksityishenkilö voi hakea apua riitojen selvittämiseen myös oikeusaputoimistosta. Myös lakitoimistoon voi olla yhteydessä, mikäli sovinnolliseen ratkaisuun ei pääse vastapuolen kanssa neuvottelemalla, Tusa sanoo.

 * Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2016, julkaisija Oikeusministeriö

Teksti: Tuomas Lehtonen 

Kuva: 123rf

 

Kommentit