Huomioi nämä asiat, kun annat tavaroitasi vuokralle

Jos varastossasi tai kaapissasi lojuu toimivia ja hyväkuntoisia tavaroita, voit antaa ne vuokralle ja tienata rahaa. Asianajotoimisto Annia Oy:n asianajaja Maria Puputti neuvoo, mitä asioita vuokranantajan tulee huomioida.

1. Hyvä vuokrasopimus on kaiken A ja O

Hyvä kirjallinen vuokrasopimus säästää sinut monelta murheelta. Suullinenkin sopimus on sitova, mutta ongelmatilanteissa sinä tai vuokranottaja voitte muistaa sovitut asia virheellisesti. Kun asiasta on mustaa valkoisella, sinun on helpompi osoittaa vastapuolen mahdolliset sopimusrikkomukset.

Sopimuksessa on tärkeää sopia ainakin vuokrauksen kohteesta, vuokra-ajasta, vuokrahinnasta sekä vuokrahinnan maksuajankohdasta. Vuokran määrän sijasta voidaan sopia myös vuokran laskemisperusteista. 

Edellä mainittujen asioiden lisäksi voit kirjata sopimukseen myös monia muita kohtia. Periaatteessa voit sopia vuokranottajan kanssa mistä tahansa vuokraukseen liittyvästä. Mitä tarkempi sopimus on, sitä varmemmin erimielisyyksiltä vältytään. On kuitenkin tärkeää, että sopimusehdot pysyvät molemmille osapuolille kohtuullisina. Näin vaatii jo Suomen lainsäädäntökin (OikTL 36 § ja KL 4:1 §).

Sopimuksessa voit halutessasi rajata vuokrattavan esineen käyttötarkoitusta tai käyttöympäristöä ja määritellä millaisessa kunnossa vuokranottajan tulee vuokraesine palauttaa. Voit lisätä sopimukseen myös muita vuokranottajaa koskevia vastuita. Vuokranottaja ei voi poiketa sopimusehdoista sopimatta asiasta kanssasi.

2. Vuokrattavan esineen tarkastus

Käy vuokrattavan kohteen kunto huolella läpi vuokranottajan kanssa. Esineen kuntoon ja laatuun liittyvät asiat on hyvä kirjata myös vuokrasopimukseen. Kirjallisen selvityksen ohella ennen vuokrausta otetut valokuvat osoittavat esineen kunnon ennen vuokrausta. 

3. Vakuus tuo turvaa

Voit käyttää erilaisia vakuuksia varmistaaksesi vuokranottajan vuokranmaksun. Vakuudet voidaan jakaa esimerkiksi henkilövakuuksiin (mm. takaus ja takuu) ja esinevakuuksiin (mm. pantti ja omistuksenpidätys). Vakuuden asettamisen ohella tai sijasta voit vaatia, että vuokra maksetaan ennakolta ainakin joltakin ajalta. Irtaimen vuokrassa vakuuksia ei ole erityisesti säännelty. 

4. Vastuu vuokraesineen kunnosta

Sinun vastuullasi on huolehtia siitä, että vuokraesine soveltuu käyttötarkoitukseensa. Sen tulee olla käyttökunnossa ja vuokranottajan käytettävissä koko vuokrasuhteen ajan. Vuokraesineessä on virhe, jos siinä on laatupoikkeama, josta et ole sopinut vuokranottajan kanssa, eikä vuokranottaja ole sitä tavaraa tarkastaessaan voinut havaita. Tällaisessa tilanteessa sinun on korvattava virheestä aiheutunut vahinko vuokranottajalle. Oleellinen virhe on myös peruste vuokrasopimuksen purkamiselle.

Vuokranottajan on huolehdittava vuokraamastaan esineestä yhdessä sopimallanne tavalla. Vuokrasopimukseen ei kuitenkaan aina kirjata ehtoja siitä, miten esinettä on hoidettava. Tällöin esinettä tulee hoitaa sen edellyttämällä tavalla. 

Jos vuokranottaja laiminlyö huolellisuusvelvoitteensa ja käyttöesine vahingoittuu, hänen on korvattava sinulle aiheutunut vahinko. Vuokranottaja vastaa myös esineen tapaturmaisesta hajoamisesta vuokrasuhteen aikana. Vuokranottajan vastuu vahingosta lisääntyy, jos hän käyttää esinettä sopimuksen vastaisesti. Silloin hänen vastuunsa vahingosta on ns. ankaraa. 

5. Vastuu vuokraesineen käytöstä aiheutuvista henkilövahingoista

Vuokranottaja vastaa lähtökohtaisesti vuokrattavan esineen aiheuttamista henkilövahingoista. Vastuu vahingosta on kuitenkin vuokranantajalla, jos hän on antanut vuokraesineestä virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa, vahinko johtuu vuokrattavan esineen virheestä (jota vuokranottaja ei ole pystynyt esinettä tarkastaessaan huomioimaan) tai esineen sopimattomuudesta siihen käyttötarkoitukseen, johon se on vuokrattu. Vuokranantajan vahingonkorvausvelvollisuus toteutuu kuitenkin vain silloin, jos hän on toiminut huolimattomasti tai tahallisesti (Vahingonkorvauslaki 2:1 §).

6. Tarvitaanko vakuutusta?

Voit oman harkintasi perusteella päättää, hankitko vuokraesineelle vakuutuksen. Voit kirjata myös vuokrasopimuksen ehdoksi, että vuokranottajan on vakuutettava vuokraesine. Vuokraesineen vakuutuksen voi hankkia jompikumpi tai molemmat vuokrasuhteen osapuolista. 

Vuokrattavan esineen vakuuttamisen tarve kannattaa miettiä tapauskohtaisesti. Vakuutuksen hinta, vuokrattava esine ominaisuudet ja sen arvo sekä mahdollisesti odotettavissa olevien vahinkojen suuruus vaikuttavat paljolti siihen onko vakuutusta järkevää hankkia. Esimerkiksi moottorisaha saattaa aiheuttaa vahinkoa ja on usein myös arvokas hankinta, joten sen vakuuttaminen voi olla paikallaan.

7. Muista perehdytys

Vuokraesineen käytön perehdyttämisestä ei ole olemassa oikeudellista sääntelyä. Siitä huolimatta vuokranantajalla voi olla velvollisuus opastaa vuokranottajaa esineen käytössä. Vuokranottajan tulee myös itse tutustua huolellisesti esineen turva- ja käyttöohjeisiin.

Vuokranantajalle voi syntyä vahingonkorvausvelvollisuus, jos vuokraesinettä käytettäessä sattuu vahinko. Vahingonkorvausvelvollisuuden edellytyksenä kuitenkin on, että vahingon ja puutteellisen perehdytyksen välillä on selkeä syy-seuraus -suhde. 

9. Erimielisyyksien sopiminen

Vuokrasuhteeseen liittyvät riidat kannattaa sopia neuvottelemalla vuokranottajan kanssa. Muita keinoja kannattaa harkita vasta silloin, jos sopuun ei muuten päästä. Menettelykeinojen valinnassa on hyvä huomioida vahingon arvo. Mikäli vahinko on vähäinen, on parempi ainakin alkuvaiheessa käyttää edullisempia riidanratkaisukeinoja.

Riidat on mahdollista ratkaista sovittelumenettelyssä, joka voidaan jakaa yksityiseen ja tuomioistuinsovitteluun. Ensiksi mainittu on näistä joustavampi ja edullisempi vaihtoehto. Sovintomenettely on riidanratkaisukeino, jossa puolueeton henkilö avustaa osapuolia saavuttamaan sovinnon neuvottelemalla. 

Jos asiaa ei pystytä ratkaisemaan sovinnollisesti sovittelumenettelyssä, joudutaan turvautumaan oikeudenkäyntiin. Kuluttajalla on aina mahdollisuus saada asiansa käsiteltäväksi yleisessä tuomioistuimessa, jossa hänellä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Oikeudenkäynti on aina raskas ja kustannuksiltaan kallis ratkaisu, joten sitä kannattaa mahdollisuuksien mukaan välttää.

10. Huomioi pääomatulojen verotus

Vuokraustoiminnasta saamasi tulot ovat sinulle veronalaista pääomatuloa, joten ne tulee ilmoittaa verottajalle. Kaikki vuokrauksesta syntyneet menot (esimerkiksi vuokraesineen huolto- ja korjauskulut sekä vuokraustoiminnan markkinointikulut) voidaan kuitenkin vähentää verotettavasta tulosta verohallinnon ohjeiden mukaisesti. Jos käytät vuokraesinettä osittain itse, voit vähentää vain vuokraustoiminnan laajuutta vastaavan osan kuluista. 

Vuokratuloista sinun tulee maksaa 30 prosenttia pääomatuloveroa 30 000 euroon asti. Jos kaikki yhteenlasketut pääomatulosi nousevat tätä korkeammiksi, maksat ylimenevältä osalta 34 prosenttia veroa. Pääomatulot kirjataan veroilmoitukseen ja ne avataan tarkemmin veroilmoituksen liitteeksi tulevalla lomakkeella. Vuokraustoiminnasta syntyviä kuitteja verottajalle ei toimiteta, mutta ne tulee säilyttää.

Lue lisää pääomatulojen verotuksesta

 

Teksti: Tuomas Lehtonen

//www.nettivuokraus.com/build/images/loader.svg