Huomioi nämä asiat, kun vuokraat käyttöösi tavaraa

Ohjeet vuokraajalle

Vuokranottajan ABC: Irtaimen tavaran vuokraus.

Kaikkia tavaroita ei välttämättä tarvitse ostaa omaksi. Erityisesti harvoin tarvitsemasi tuotteet, kuten erikoistyökalut tai juhlapuvut, voit myös vuokrata. Asianajotoimisto Annia Oy:n asianajaja Maria Puputti neuvoo, mitä asioita sinun tulee huomioida vuokratessasi tavaraa yksityishenkilöltä tai yritykseltä.

1. Hyvä vuokrasopimus on molempien osapuolten etu

Hyvä kirjallinen vuokrasopimus säästää sinut monelta murheelta. Suullinenkin sopimus on toki sitova, mutta ongelmatilanteissa sinä tai vuokranantaja voitte muistaa sovitut asia virheellisesti. Kun asiasta on mustaa valkoisella, sinun on helpompi osoittaa toisen osapuolen mahdolliset sopimusrikkomukset. 

Sopimuksessa on hyvä sopia ainakin vuokrauksen kohteesta, vuokra-ajasta, vuokrahinnasta sekä vuokrahinnan maksuajankohdasta. Vuokran määrän sijasta voidaan sopia myös vuokrahinnan laskemisperusteista. 

Edellä esitettyjen asioiden lisäksi voit kirjata sopimukseen myös monia muita kohtia. Periaatteessa mistä tahansa vuokraukseen liittyvästä voidaan sopia. Mitä tarkempi sopimus on, sitä varmemmin erimielisyyksiltä vältytään. On kuitenkin tärkeää, että sopimusehdot pysyvät molemmille osapuolille kohtuullisina. Sitä edellyttää Suomen lainsäädäntökin (OikTL 36 § ja KL 4:1 §).

Vuokranantaja voi sopimuksessa rajata vuokrattavan esineen käyttötarkoitusta tai käyttöympäristöä ja määritellä millaisessa kunnossa sinun tulee vuokraesine palauttaa. Sopimukseen voidaan kirjata myös muita sinua koskevia vastuita. Sinun on noudatettava allekirjoittamasi vuokrasopimuksen ehtoja, ellet ole sopinut yhdessä vuokranantajan kanssa niiden muuttamisesta. 

Useimmiten vuokrasopimuksen laatii vuokranantaja. Sinun tuleekin vuokranottajana tutustua sopimusehtoihin huolella ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. 

2. Vuokrattavan esineen tarkastus

Käy vuokrattavan kohteen kunto huolella läpi vuokranantajan kanssa. Esineen kuntoon ja laatuun liittyvät asiat on hyvä kirjata myös vuokrasopimukseen. Kirjallisen selvityksen ohella ennen vuokrausta otetut valokuvat osoittavat hyvin esineen kunnon. Kuvien ottamisajankohta tulisi pystyä myös osoittamaan.

3. Kuluttajansuojalaki suojaa, kun vuokraat yritykseltä

Kuluttajansuojalaki on turvanasi silloin, kun vuokraat yksityishenkilönä esineen elinkeinonharjoittajalta. Lain mukaan esimerkiksi vuokrahinnan ja muiden vuokrasopimuksen ehtojen on oltava kohtuullisia. Sinun on myös saatava vuokranantajalta riittävästi ja oikeellista tietoa vuokrattavasta esineestä. Jos vuokranantaja on yksityishenkilö, riitatapauksien ratkaisemisessa ei tulkita kuluttajansuojalakia.

4. Tarkasta, että vuokranantaja omistaa vuokrattavan esineen

Varmista ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista, että vuokranantaja omistaa vuokraesineen, eikä hän ole vuokrannut esinettä samanaikaisesti toiselle henkilölle. Jos esinettä vuokrataan kahdelle henkilölle yhtä aikaa, ensimmäinen vuokraaja, saa sen lähtökohtaisesti pitää (Kauppakaari 13:2 §). Jos taas vuokrataan toisen tavaraa ilman lupaa, vuokranantajan on korvattava siitä koituva vahinko tavaran omistajalle ja vuokranottajalle (Kauppakaari 13:3 §). 

Vuokrasuhde päättyy vuokranantajan myydessä vuokratun esineen, ellei uusi omistaja halua vuokrasuhdetta jatkaa. Jos vuokrasuhde päättyy vuokrasopimuksen vastaisesti, alkuperäisen vuokranantajan on korvattava vuokralaiselle aiheutunut vahinko.

5. Vastuu vuokraesineen kunnosta

Vuokranantajan vastuulla on huolehtia siitä, että vuokraesine soveltuu käyttötarkoitukseensa. Sen tulee olla käyttökunnossa ja sinun käytettävissäsi koko vuokrasuhteen ajan. Sinun tulee muistaa tarkastaa tavara ennen vuokrausta. 

Esineessä on virhe, jos siinä on laatupoikkeama, josta vuokranantaja ei ole sopinut kanssasi, ja jota et ole voinut havaita tarkastushetkellä. Vuokranantajan on korvattava sinulle virheestä aiheutunut vahinko. Jos virhe on oleellinen, se on myös vuokrasopimuksen purkuperuste.

Sinun on huolehdittava vuokraamastasi esineestä vuokranantajan kanssa sopimallasi tavalla. Vuokrasopimukseen ei kuitenkaan aina ole kirjattu ehtoja siitä, miten esinettä on hoidettava. Silloin sinun tulee kohdella esinettä sen edellyttämällä tavalla. 

Jos laiminlyöt huolellisuuden ja vuokraamasi esine vahingoittuu, olet velvollinen korvaamaan vuokranantajalle aiheuttamasi vahingon. Myös esineen tapaturmainen hajoaminen vuokrasuhteen aikana on sinun vastuullasi. Vastuusi esineelle tapahtuneesta vahingosta lisääntyy, jos käytät sitä vuokrasopimuksessa sovitun vastaisesti. Silloin vastuusi vahingosta on ankara. 

6. Vastuu vuokraesineen käytöstä aiheutuvista henkilövahingoista

Sinä vastaat vuokranottajana vuokraesineen käytöstä aiheutuvista mahdollista henkilövahingoista. Vastuu vahingosta on kuitenkin vuokranantajalla, jos hän on antanut esineestä virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa, vahinko johtuu vuokrattavan esineen virheestä (jota vuokranottaja ei ole pystynyt esinettä tarkastaessaan huomioimaan) tai esineen sopimattomuudesta vuokraustarkoitukseen. Vuokranantaja on kuitenkin vahingonkorvausvelvollinen vain silloin, jos hän on toiminut huolimattomasti tai tahallisesti (Vahingonkorvauslaki 2:1 §).

7. Kysy opastusta vuokraesineen käyttöön 

Vuokraesineen käytön perehdytyksestä ei ole olemassa oikeudellista sääntelyä. Siitä huolimatta vuokranantajalla voi olla velvollisuus opastaa sinua esineen käytössä. 

Jos vuokranantaja ei anna ohjeita vuokraesineen käyttöön, ole itse aktiivinen ja kysele neuvoja. Muista myös tutustua huolella vuokranantajan toimittamiin, vuokraesinettä koskeviin turva- ja käyttöohjeisiin.

8. Erimielisyyksien sopiminen

Vuokrasuhteeseen liittyvät riidat kannattaa pyrkiä sopimaan neuvottelemalla vuokranantajan kanssa. Muita keinoja kannattaa harkita vasta silloin, jos sopuun ei muuten päästä. Menettelykeinojen valinnassa on hyvä huomioida vahingon arvo. Mikäli vahinko on vähäinen, on parempi ainakin aloittaa edullisemmista riidanratkaisukeinoista.

Jos vuokranantaja on elinkeinonharjoittaja, voit valittaa asiasta kuluttajariitalautakuntaan. Tämä on edullinen keino kiistojen ratkaisemiseksi. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisut eivät kuitenkaan sido elinkeinonharjoittajaa. Ne ovat vain suosituksia. Käytännössä kuluttajariitalautakunnan ratkaisuja kuitenkin yleensä noudatetaan.

Riidat voidaan ratkaista sovittelumenettelyssä, joka voidaan jakaa yksityiseen sekä tuomioistuinsovitteluun. Ensiksi mainittu on näistä joustavampi ja edullisempi vaihtoehto. Sovintomenettely on riidanratkaisukeino, jossa puolueeton henkilö avustaa osapuolia saavuttamaan sovinnon neuvottelemalla. 

Jos asiaa ei pystytä ratkaisemaan sovinnollisesti sovittelumenettelyssä, joudutaan turvautumaan oikeudenkäyntiin. Kuluttajalla on aina mahdollisuus saada asiansa käsiteltäväksi yleisessä tuomioistuimessa, jossa hänellä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Oikeudenkäynti on aina raskas ja kustannuksiltaan kallis ratkaisu, joten sitä kannattaa mahdollisuuksien mukaan välttää.

Teksti: Tuomas Lehtonen 

//www.nettivuokraus.com/build/images/loader.svg